• vizsgákon be kell mutatni az érvényes személyi igazolványt, útlevelet, vagy a kártyaformátumú vezetői engedélyt. A vezetői engedéllyel rendelkező vizsgázónak a vezetői engedélyét a vizsgán minden esetben be kell mutatnia, ennek hiányában a vizsga nem tartható meg;
 • aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, legkorábban három munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát;
 • a sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes. Ha a vizsgázó ez időtartam alatt az adott kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet;
 • az elméleti vizsga alapvetően számítógépen történik, kivételes esetben a közl. hatóság engedélyével szóban v. jelnyelven (nem magyar anyanyelvű, eü. állapot, hallássérült);
 • a nem magyar anyanyelvű vizsgázó a rendelkezésre álló SZEV vizsgaanyagok közül
 • állampolgárságára tekintet nélkül –választhat;
 • a tolmács közreműködésével lefolytatott vizsgák esetében a vizsgázó, az általa választott nyelven vizsgázhat;
 • a tanuló az elméleti tanfolyam kezdetétől (az első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül jelenthető le az első elméleti vizsgára, illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát is kell tennie. Ezen határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető;
 • 5 sikertelen gyakorlati vizsga után PAV-ra kell menni, melynek eredményétől függ a további gyakorlás és vizsga lehetősége;
 • a közlekedési hatóság önhibáján kívül eső feltételek hiánya miatt meghiúsult vizsgaesemény esetében a vizsgázó új vizsgát kizárólag a vizsgadíj ismételt befizetése után tehet. Járműbiztosítás: A gyakorlati képzéshez a járművet a képzőszerv biztosítja.

A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadása

Ha a tanuló más képzőszervnél kívánja folytatni a tanfolyamot, a Képzési igazolást kérésére, az iskolavezető adja ki, 5 munkanapon belül 10 000.-Ft ügykezelési díj ellenében. Amennyiben az áthelyezés nem az iskola mulasztása miatt történik, a tandíj első részletének, ill. a teljes tandíj 1/3-nak visszafizetésére nincs lehetőség.

Az iskolavezető mentesíti az egyes elméleti, illetőleg a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgyak megfelelő képesítéssel rendelkezik. A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre. Az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát csak a Közlekedési Felügyelőség engedélyezhet. Akit az iskolavezető az ide vonatkozó jogszabályok alapján mentesített a foglalkozásokon való részvétel alól- kérésére – a Közlekedési Felügyelőség mentesíti az adott tárgy vizsgakötelezettsége alól.

Tanuló/Vizsgázó jogai és kötelezettségei

Jogai

 • a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit;
 • a vállalási feltételben ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni;
 • a képzést megszakítani, a tandíj egy részét visszakérni, és az elvégzettekről igazolást kérni;
 • egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét oktatójával;
 • legalább 24 órával előtte lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést;
 • kéréseit, problémáit az oktatónak illetve az iskolavezetőnek jelezni, panaszt tenni, nem
  kielégítő intézkedés esetén a szakfelügyeleti szervhez fordulni;
 • titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiségét érintő kérdésekben.

Kötelességei

 • a foglalkozásokon józan, kipihent állapotban megjelenni;
 • az emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni;
 • a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani, a tandíjat minden esetben előre befizetni;
 • a tanfolyami órákra készülni, az oktatói utasításokat követni és a munkavédelmi előírásokat betartani;- a megbeszélt gyakorlati órákon pontosan megjelenni. (10 percet lehet késni, ennyit várni kell tanulóra, oktatóra egyaránt);
 • a gyakorlati óráról (vizsgáról) való hiányzás esetén, az elmaradt óra (vizsga) díját befizetni. Az elméleti órákon való részvételt és a gyakorlati órák teljesítését az oktató és a tanuló a jelenléti íven, ill. a vezetési kartonon aláírásukkal kell, hogy igazolják. Vizsgára csak az a
  tanuló jelenthető, aki az aktuális vizsgához előírt tandíjat, óradíjat befizette. Elsősegély-nyújtó felkészítő tanfolyamokat iskolánk is szervez. A tanfolyam díja 10.000.-Ft. A vizsga díja 6.500.-Ft, amit a Vöröskereszt által kiadott csekken kell befizetni. A vezetői engedély kiadása az Okmányirodában történik. Nem magyar állampolgárnak igazolnia kell (Tartózkodási engedéllyel), hogy az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.