A vizsgákkal kapcsolatos fontos tudnivalók:

  • vizsgákon be kell mutatni az érvényes személyi igazolványt, útlevelet, vagy a kártyaformátumú vezetői engedélyt. A vezetői engedéllyel rendelkező vizsgázónak a vezetői engedélyét a vizsgán minden esetben be kell mutatnia, ennek hiányában a vizsga nem tartható meg;
  • aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, legkorábban három munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát;
  • a sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes. Ha a vizsgázó ez időtartam alatt az adott kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet;
  • az elméleti vizsga alapvetően számítógépen történik, kivételes esetben a közl. hatóság engedélyével szóban v. jelnyelven (nem magyar anyanyelvű, eü. állapot, hallássérült);
  • a nem magyar anyanyelvű vizsgázó a rendelkezésre álló SZEV vizsgaanyagok közül –állampolgárságára tekintet nélkül –választhat;
  • a tolmács közreműködésével lefolytatott vizsgák esetében a vizsgázó, az általa választott nyelven vizsgázhat;
  • a tanuló az elméleti tanfolyam kezdetétől (az első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül jelenthető le az első elméleti vizsgára, illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát is kell tennie. Ezen határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető;
  • 5 sikertelen gyakorlati vizsga után PAV-ra kell menni, melynek eredményétől függ a további gyakorlás és vizsga lehetősége;
  • a közlekedési hatóság önhibáján kívül eső feltételek hiánya miatt meghiúsult vizsgaesemény esetében a vizsgázó új vizsgát kizárólag a vizsgadíj ismételt befizetése után tehet.
  • Járműbiztosítás: A gyakorlati képzéshez a járművet a képzőszerv biztosítja.

A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadása:

Ha a tanuló más képzőszervnél kívánja folytatni a tanfolyamot, a Képzési igazolást kérésére, az iskolavezető adja ki, 5 munkanapon belül 10 000.-Ft ügykezelési díj ellenében. Amennyiben az áthelyezés nem az iskola mulasztása miatt történik, a tandíj első részletének, ill. a teljes tandíj 1/3-nak visszafizetésére nincs lehetőség.

Az iskolavezető mentesíti az egyes elméleti, illetőleg a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgyak megfelelő képesítéssel rendelkezik. A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre. Az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát csak a Közlekedési Felügyelőség engedélyezhet. Akit az iskolavezető az ide vonatkozó jogszabályok alapján mentesített a foglalkozásokon való részvétel alól- kérésére – a Közlekedési Felügyelőség mentesíti az adott tárgy vizsgakötelezettsége alól.